گزارش مالی آبان ماه 1390  

امضاء

باقیمنده شهریه

حق الزحمه

جمع مبلغ

شهریه پرداختی

تعدادمتعلمین

رشته آموزشی

نام مربی

 

ردیف

 

780000

1820000

2600000

200000

13

پیش دبستانی

خانم نوراللهی

 

1

 

108000

1078920

1080000

60000

18

خانه اسباب بازی

خانم نوراللهی

2

3

 

840000

1960000

2800000

200000

14

پیش دبستانی

خانم مرزدشتی

4

 

 

108000

1078920

1080000

60000

18

خانه اسباب بازی

 

خانم مرزدشتی

5

 

1360000

2040000

3400000

200000

17

پیش دبستانی

خانم صمدی

 

6

 

200000

800000

1000000

200000

5

خیاطی

خانم وفایی

 

7

 

316800

1584000

2160000

120000

18

 

مهد قرآن

خانم رضایی

8

 

1350000

2025000

3375000

187500

18

پیش دبستانی

خانم مرتضوی

9

 

 

316800

1584000

2160000

120000

18

 

مهدقرآن

 

خانم توکلی

10

 

 

1275000

1912500

3187500

187500

17

پیش د

خانم بافنده

 

 

 

 

11

 

تنخواه ندارد

700000

400000

80000

5

حفظ قرآن

خانم خسرو داد

13

 

 

تنخواه ندارد

560000

560000

80000

7

روخوانی قرآن

خانم قرنی

14

 

 

تنخواه ندارد

1500000

 

 

 

مدیر داخلی

خانم صادقی

 

15

    کل دریافتی درآبان ماه :  23802500 ریال

  کل تنخواه در آبان ماه:  6654600 ریال

   کل خرج کرد درآبان ماه : 21733340

  باقی مانده کل تنخواه 2069160 ریال