شیوه نامه ساماندهی کانون های آموزش محور در محلات شهر تهران

با تأکید بر پهنه بندی و مشارکت مناطق منتخب شهر

نگارش نخست/ 26 مرداد 1392

 


 

 

 

فهرست مطالب

1.  تعریف 1

2.  ترکیب 1

3.  ترکیب مناطق عضو دبیرخانه ها 3

4.  اولویت راه اندازی کانون های آموزش محور در مناطق بیست و دو گانه 3

5.  ساختار 4

6.  وظایف 4

9.  برنامه ها و خدمات مورد انتظار از کانون های آموزش محور در هر محله 7

10. معرفی دبیرخانه ها 7

10.1.  دبیرخانه تسهیلگری ساماندهی کانون های اندیشه شهر 8

6.2.   دبیرخانه تسهیلگری ساماندهی کانون های پیشگامان اخلاق شهروندی 9

6.3.   دبیرخانه تسهیلگری ساماندهی کانون های علمی (آموزش یاران) 10

6.4.   دبیرخانه تسهیلگری ساماندهی کانون های خانواده پیشگام 11

6.5.   دبیرخانه تسهیلگری ساماندهی کانون های خلاقیت 11

7.  زمان بندی فعالیت ها 13

8.  پیوست ها 14

 

 

1.  تعریف

دبیرخانه های تسهیلگری ساماندهی کانون های آموزش محور به همت مناطق منتخب شهرداری تهران تأسیس می شوند با بهره گیری از توانمندی های مناطق پیرامونی در پهنه های پنجگانه ظرفیت ها و زمینه‌های ساماندهی (تأسیس و فعالیت) کانون های آموزش محور را در محلات شهر تهران فراهم می‌نمایند. این دبیرخانه ها به شرح ذیل می باشند:

1. دبیرخانه تسهیلگری ساماندهی کانون های اندیشه شهر

2. دبیرخانه تسهیلگری ساماندهی کانون های پیشگامان اخلاق شهروندی

3. دبیرخانه تسهیلگری ساماندهی کانون های علمی (آموزش یاران)

4. دبیرخانه تسهیلگری ساماندهی کانون های خانواده پیشگام

5. دبیرخانه تسهیلگری ساماندهی کانون های خلاقیت

2.  ترکیب

1. رئیس: معاون اجتماعی فرهنگی منطقه مسؤول دبیرخانه

2. دبیر: مدیر اداره آموزش های شهروندی منطقه مسؤول پهنه

3. اعضا:

1.     

2.     

3.     

3.1.    مدیران ادارات آموزش های شهروندی مناطق مسؤول پهنه(4 نفر)

3.2.                      نمایندگان خانه های علم و زندگی مناطق مسؤول پهنه(5 نفر)

3.3.                      نمایندگان مدیران محله مناطق مسؤول پهنه(5نفر)

 

3.  ترکیب مناطق عضو دبیرخانه ها

جدول1: مناطق عضو دبیرخانه های ساماندهی کانون های آموزش محور در پهنه های پنجگانه

دبیرخانه تسهیلگری ساماندهی کانون های آموزش محور

منطقه مسؤول دبیرخانه

نمایندگان پهنه

جنوب

شرق

غرب

مرکز

شمال

کانون های خانواده پیشگام

15

15

4


17

2

کانون های علمی (آموزش یاران محله)

3

18

8

22


3

کانون های اخلاق شهروندی

12

19

13

21

12

1

کانون های اندیشه شهر

9

20

14

9

11


کانون های خلاقیت

7

16

7

5

10

6

4.  اولویت راه اندازی کانون های آموزش محور در مناطق بیست و دو گانه

جدول2: مناطق دارای اولویت تأسیس کانون های آموزش محور در شهر تهران

عنوان

اولویت راه اندازی کانون های آموزش محوردر فازنخست(شهریور تا دی ماه 92)

پهنه

مناطق

کانون های اندیشه شهر

غرب

22-21-9-5

کانون های پیشگامان اخلاق شهروندی

مرکز

17-12-11-10

کانون های علمی (آموزش یاران)

شمال

6-3-2-1

کانون های خانواده پیشگام

جنوب

20-19-18-16-15

کانون های خلاقیت

شرق

14-13-8-7-4

 

5.  ساختار

نمودار1: ساختار دبیرخانه های ساماندهی کانون های آموزش محور

 

 

6.  وظایف

6.1.              شورای عمومی

1. امکان سنجی و بررسي زمينه‌ها و فرصت‌هاي ويژه تأسیس، همچنین بررسي موانع و محدوديت هاي گسترش و فراگيري کانون ها در هر یک از مناطق

2. تعيين عوامل مديريتي و كارشناسي ساماندهی کانون ها در سطح مناطق و نواحي بر اساس پیشنهاد کارگروه مربوط.

3. زمان بندي تأسیس و فعالیت کانون ها در دو فاز پهنه ای و کل مناطق شهر تهران

4. بررسي آمار و اطلاعات خانه های علم و زندگی و کانون های تأسیس یافته.

5. بررسی محدودیت ها و تنگناهای تأسیس کانون ها در محلات فاقد کانون های آموزش محور و اتخاذ راه حل های رفع تنگناهای موجود

6. تعیین سهم مشارکت مناطق عضو پهنه در اقدامات اطلاع رسانی و تبلیغات، عضو گیری و فعالیت ها و خدمات محله‌ای


 

1.1.              کارگروه تأسیس، حمایت،ارزیابی و نظارت

1. گردآوری اطلاعات مربوط به کانون های تأسیس یافته و درجه بندی آنها

2. گردآوری اطلاعات مربوط به محلات فاقد کانون های آموزش محور و تدوین گزارش محدودیت ها و تتگناهای تأسیس و فعالیت این کانون ها در محلات مذکور.

3. گردآوری و تنظیم و تأیید اطلاعات مربوط به ویژگی، دست اندکاران اموراجتماعی محلات و اعضای کانون ها

4. در نظر گرفتن و واگذاری امکانات و تسهیلات لازم برای کمک به تأسیس و فعالیت کانون ها

5. تعیین دبیر هر یک از کانون های محله ای و صدور ابلاغ مسؤولیت آنان

6. نظارت بر فعالیت عوامل منطقه ای، ناحیه ای، خانه های علم و زندگی و دبیران کانون های تأسیس یافته

2. ارزيابي مرحله‌اي ستادها و عوامل منطقه‌اي و ارائه رهنمودهاي لازم به منظور تقويت عملكرد آنها در ادامه فعاليت.

6.1.               

1.               

2.               

3.               

4.               

4.1.               

4.2.               

4.3.              کارگروه تأمین محتوا

3. بررسی بهترین و کارآمدترین روش ها و قالب های فعالیت در هر منطقه

4. تعیین موضوعات و نحوه اجرای کارگاه های آموزشی محله ای مشکات (چهار کارگاه) توسط هر کانون

5. طراحی حداقل دو فعالیت اجتماعی محله ای (هر سه ماه یک فعالیت)  قابل اجرا توسط هر کانون محله ای

6. برگزاری دوره آموزشی توجیهی دبیران کانون ها در راستای توانمند سازی آنها برای اجرای کارگاه های آموزشی و فعالیت های اجتماعی تعیین شده

6.1.               

6.2.               

6.3.               

6.2.              کارگروه اطلاع رسانی و تبلیغات محله ای

7. بررسی بهترین و کارآمدترین روش ها و قالب های اطلاع رسانی و تبلیغات محله ای در راستای تأسیس کانون ها

8. تأمین امکانات اجرای تیلیغات محله ای از طریق همکاری و  مشارکت معاونت امور اجتماعی فرهنگی مناطق


 

9.  برنامه ها و خدمات مورد انتظار از کانون های آموزش محور در هر محله

جدول3: عناوین حداقل فعالیت کانون ها تا پایان سال 1392

کانون

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

کانون های اندیشه شهر

کارگاه آموزشی1 مشکات

کارگاه آموزشی2 مشکات

کارگاه آموزشی3 مشکات

کارگاه آموزشی4 مشکات

 

 

فعالیت اجتماعی1

فعالیت اجتماعی2

کانون های پیشگامان اخلاق شهروندی

کارگاه آموزشی1 مشکات

کارگاه آموزشی2 مشکات

کارگاه آموزشی3 مشکات

کارگاه آموزشی4 مشکات

 

 

فعالیت اجتماعی1

فعالیت اجتماعی2

کانون های علمی (آموزش یاران)

کارگاه آموزشی1 مشکات

کارگاه آموزشی2 مشکات

کارگاه آموزشی3 مشکات

کارگاه آموزشی4 مشکات

 

 

فعالیت اجتماعی1

فعالیت اجتماعی2

کانون های خانواده پیشگام

کارگاه آموزشی1 مشکات

کارگاه آموزشی2 مشکات

کارگاه آموزشی3 مشکات

کارگاه آموزشی4 مشکات

 

 

فعالیت اجتماعی1

فعالیت اجتماعی2

کانون های خلاقیت

کارگاه آموزشی1 مشکات

کارگاه آموزشی2 مشکات

کارگاه آموزشی3 مشکات

کارگاه آموزشی4 مشکات

 

 

فعالیت اجتماعی1

فعالیت اجتماعی2

 


 

10.         معرفی دبیرخانه ها

دبیرخانه ها به همت شهرداری های مناطق 15، 12، 9، 7، 3 به ریاست شهردار منطقه و در معاونت امور اجتماعی فرهنگی این مناطق تشکیل می گردد.  مشخصات این دبیرخانه ها به شرح ذیل است:

10.1.           دبیرخانه تسهیلگری ساماندهی کانون های اندیشه شهر

محل دبیرخانه: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه9

نشانی: خیابان آزادی- نبش بلوار استاد معین/ تلفن: 64062433/ دورنویس:

جدول4: اعضای دبیرخانه ساماندهی کانون های اندیشه شهر 

ردیف

سمت سازمانی

سمت در دبیرخانه

پهنه

منطقه

1

معاون اجتماعی فرهنگی منطقه9

رئیس

 

 

2

نماینده اداره کل آموزش شهروندی

عضو

 

 

3

مدیر اداره آموزش های شهروندی

دبیر

مرکز

11

4

نماینده مدیران محله

عضو

5

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

6

مدیر اداره آموزش های شهروندی

دبیر

غرب

9

7

نماینده مدیران محله

عضو

8

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

9

مدیر اداره آموزش های شهروندی

عضو

شرق

14

10

نماینده مدیران محله

عضو

11

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

12

مدیر اداره آموزش های شهروندی

عضو

جنوب

20

13

نماینده مدیران محله

عضو

14

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

 

 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

6.1.                 

6.2.                دبیرخانه تسهیلگری ساماندهی کانون های پیشگامان اخلاق شهروندی

محل دبیرخانه: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه12

نشانی: میدان شهدا- ایتدای خیابان محاهدین اسلام- ساختمان شهرداری منطقه12- ساختمان شماره 2- طبقه دوم

تلفن: 35012370/ دورنویس:

جدول5: اعضای دبیرخانه ساماندهی کانون های پیشگامان اخلاق شهروندی

ردیف

سمت سازمانی

سمت در دبیرخانه

پهنه

منطقه

1

معاون اجتماعی فرهنگی منطقه12

رئیس

 

 

2

نماینده اداره کل آموزش شهروندی

عضو

 

 

3

مدیر اداره آموزش های شهروندی

عضو

شمال

1

4

نماینده مدیران محله

عضو

5

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

6

مدیر اداره آموزش های شهروندی

دبیر

مرکز

12

7

نماینده مدیران محله

عضو

8

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

9

مدیر اداره آموزش های شهروندی

عضو

غرب

21

10

نماینده مدیران محله

عضو

11

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

12

مدیر اداره آموزش های شهروندی

عضو

شرق

13

13

نماینده مدیران محله

عضو

14

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

15

مدیر اداره آموزش های شهروندی

عضو

جنوب

19

16

نماینده مدیران محله

عضو

17

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

 

 

6.3.                       دبیرخانه تسهیلگری ساماندهی کانون های علمی (آموزش یاران)

محل دبیرخانه: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه3

نشانی: ابتدای خیابان پاسداران- خیابان گل نبی- نبش حسینیه ارشاد- معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 3- طبقه چهارم

تلفن: 22895649/ دورنویس:

جدول6: اعضای دبیرخانه ساماندهی کانون های  علمی (آموزش یاران)

ردیف

سمت سازمانی

سمت در دبیرخانه

پهنه

منطقه

1

معاون اجتماعی فرهنگی

رئیس

 

 

2

نماینده اداره کل آموزش شهروندی

عضو

 

 

3

مدیر اداره آموزش های شهروندی

دبیر

شمال

3

4

نماینده مدیران محله

عضو

5

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

6

مدیر اداره آموزش های شهروندی

عضو

غرب

22

7

نماینده مدیران محله

عضو

8

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

9

مدیر اداره آموزش های شهروندی

عضو

شرق

8

10

نماینده مدیران محله

عضو

11

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

12

مدیر اداره آموزش های شهروندی

عضو

جنوب

18

13

نماینده مدیران محله

عضو

14

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

 

 

6.4.                   دبیرخانه تسهیلگری ساماندهی کانون های خانواده پیشگام

محل دبیرخانه: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه15

نشانی: خیابان خاوران- خیابان اعظم نظامی- خیابان غلامیان- معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 15- طبقه دوم- واحد آموزش

تلفن: 33432749/ دورنویس:

جدول7: اعضای دبیرخانه ساماندهی کانون های  خانواده پیشگام

ردیف

سمت سازمانی

سمت در دبیرخانه

پهنه

منطقه

1

معاون اجتماعی فرهنگی

رئیس

 

 

2

نماینده اداره کل آموزش شهروندی

عضو

 

 

3

مدیر اداره آموزش های شهروندی

عضو

شمال

2

4

نماینده مدیران محله

عضو

5

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

6

مدیر اداره آموزش های شهروندی

عضو

مرکز

17

7

نماینده مدیران محله

عضو

8

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

12

مدیر اداره آموزش های شهروندی

عضو

شرق

4

13

نماینده مدیران محله

عضو

14

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

15

مدیر اداره آموزش های شهروندی

دبیر

جنوب

15

16

نماینده مدیران محله

عضو

17

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

 


 

6.5.                دبیرخانه تسهیلگری ساماندهی کانون های خلاقیت

محل دبیرخانه: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه7

نشانی: خیابان سهروردی- میدان شهید قندی- ساختمان شهرداری منطقه 7- طبقه چهارم

تلفن: 88496845/ دورنویس:

جدول8: اعضای دبیرخانه ساماندهی کانون های  خلاقیت

ردیف

سمت سازمانی

سمت در دبیرخانه

پهنه

منطقه

1

معاون اجتماعی فرهنگی منطقه7

رئیس

 

 

2

نماینده اداره کل آموزش شهروندی

عضو

 

 

3

مدیر اداره آموزش های شهروندی

عضو

شمال

6

4

نماینده مدیران محله

عضو

5

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

6

مدیر اداره آموزش های شهروندی

عضو

مرکز

10

7

نماینده مدیران محله

عضو

8

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

9

مدیر اداره آموزش های شهروندی

عضو

غرب

5

10

نماینده مدیران محله

عضو

11

نماینده مدیر ان خانه علم و زندگی

عضو

12

مدیر اداره آموزش های شهروندی

دبیر

شرق

7

13

نماینده مدیران محله

عضو